IELTS WRITING TIPS

ảnh theo trang

Học viên xuất xắc

ĐẠT TOEFL 97 ĐIỂM SAU 09 THÁNG
IELTS 6.5 CHƯƠNG TRÌNH IELTS 10 THÁNG - CAM KẾT ĐẦU RA
IELTS 6.5- CHƯƠNG TRÌNH IELTS 10 THÁNG - CAM KẾT ĐẦU RA
IELTS 6.0 TRONG VÒNG 06 THÁNG
CHƯƠNG TRÌNH IELTS 6.0 TRONG 10 THÁNG
ĐẠT IELTS 7.0 SAU 30 GIỜ HỌC

chi tiết bài viết

  [ IELTS WRITING TIPS] Các cụm từ hữu dụng để paraphase Intro task 1
Một số cụm từ thương gặp giúp bạn sẽ có thể paraphase yêu cầu đề bài một cách nhanh chóng và chính xác nhé.
1. Graph= line graph
- chart= bar chart/table/pie chart/flow chart
- the diagram = the figure
- the map = the diagram
Với dạng mix:
- the charts = the bar/line/pie charts
- the charts = the first bar/line/pie chart….the second bar/line/pie chart
2.Shows = illustrates (or 'compares' if the graph is comparing) / reveal
- compare…..in terms of….
- give information about = show data about
3.  the number of = the figure for
Chú ý cấu trúc:- A number of + plural noun + plural verb
- The number of + plural noun + singular verb…
- the proportion of = the figure for = the percentage of=the rate of
Lưu ý:
Countable numbers: the number of/the quantity of
Uncountable numbers: the amount of
4. in three countries = in the UK, France and Spain (i.e. name the countries)= in three different countries = in three countries namely….
5.  from 1999 to 2009 = between 1999 and 2009 = over a period of 10 years/over a 10 year-period
- in 1999 = in the year 1999
- in 1980 and 2000 = over two separate years/figures are given for 1980 and 2000/in two different years